ODGOVOR MINISTARSTVA FINANCIJA – POREZNA UPRAVA
Vedran Lesjak   
Utorak, 14 Studeni 2017
Hrvatski pčelarski savez uputio je Ministarstvu financija - Porezna uprava, upit u vezi obračuna PDV-a na naknade koje pčelari plaćaju prilikom ažuriranja košnica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka koji vodi HPS za potrebe Ministarstva poljoprivrede.

Temeljem provedbenog propisa odnosno Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše Hrvatskom pčelarskom savezu prenesena je javna ovlast za vođenje Evidencije pčelara i pčelinjaka te Katastra pčelinje paše, a koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Nadalje Savez naplaćuje naknadu za vođenje Evidencije pčelara i pčelinjaka te Katastra pčelinje paše te smo sukladno  tome postavili pitanje Poreznoj upravi: Da li se kao tijelo s javnim ovlastima za tu djelatnost ne smatramo poreznim obveznikom i nemamo obvezu upisa u registar obveznika PDV-a i obračuna PDV-a?

Dana 11. studenog 2017. godine zaprimili  smo odgovor Ministarstva financija na upit (URBROJ:513-07-01-17-02) kako slijedi: “Odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o PDV-u, propisano je da se poreznim obveznicima ne smatraju tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. ovoga Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.

Slijedom navedenog, porezni tretman isporuke ovisi o statusu isporučitelja te prirodi isporuke. Prema tome mišljenja smo da ukoliko Hrvatski pčelarski savez na koji su prenesene javne ovlasti, uslugu vođenja Evidencije pčelara i pčelinjaka te Katastra pčelinje paše obavljala u okviru svoga djelokruga rada na takvu isporuku ne bi bila obvezna obračunati PDV obzirom da se ista ne odnosi na gospodarsku djelatnost koja podliježe oporezivanju PDV-om.“