Novosti
arhiva/novosti/esavjetovanje_5.gif
7.05.2020 Broj:182

SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi.


Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14081

 

Opis savjetovanja: Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi potrebno je osigurati pretpostavke za primjenu Uredbe (EU) br. 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 kako bi se unaprijedila postojeća pravila o alkoholnim pićima. Uredba (EU) br. 2019/787 primjenjuje se od 25. svibnja 2021. godine, dok su pojedine odredbe citirane Uredbe u primjeni od 8. lipnja 2019. godine. Nadalje, u nacionalni pravni sustav na odgovarajući način potrebno je prenijeti odredbe Direktive (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14.6.2018.) u dijelu kojim se uređuje sprječavanje nastajanja otpada od hrane. Također, potrebno je izvršiti odgovarajuće usklađivanje s pravnim aktima Europske unije i u drugim dijelovima Zakona, osobito u području ekološke proizvodnje kao i općenito pri obavljanju poslova službenih kontrola u smislu ovoga Zakona, a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017.). Osim obveze usklađivanja Zakona s pravnom stečevinom Europske unije, ocijenjena je potreba dodatnog unaprjeđenja postojećih normativnih rješenja u području pravila koja se odnose na stavljanje na tržište i proizvođačke organizacije, sustav kvalitete i zaštitu naziva za poljoprivredne i prehrambene proizvode, ekološku proizvodnju, baze podataka i sustav informacija u poljoprivredi, objavu pojedinih podataka iz Upisnika poljoprivrednika i elektroničku poljoprivrednu iskaznicu, kao i nužnost nomotehničke dorade i ispravaka postojećeg teksta propisa na svim odgovarajućim mjestima na kojima je utvrđena odgovarajuća tehnička nesukladnost sadržaja postojećih odredaba. U tom smislu u manjoj mjeri potrebno je izvršiti određena nomotehnička poboljšanja teksta postojećeg Zakona i usklađenja s drugim zakonskim propisima radi jasnoće izričaja i otklanjanja uočenih pogrešnih navođenja numeracije pojedinih članaka kada se propis poziva na dijelove istoga propisa, kao i doraditi određena normativna rješenja radi uklanjanja nedoumica i nejasnoća koja prate primjenu pojedinih instituta, odnosno koja su se u praksi pokazala neodgovarajućima. Također, na odgovarajućim mjestima ocjenjena je potreba dodatnog usklađivanja Zakona u dijelu normiranja poslova i nadležnosti poljoprivredne inspekcije radi učinkovitijeg ujednačavanja s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18), posebno u kontekstu obavljanja službenih kontrola.

Savjetovanje je otvoreno do: 20. 5. 2020.

Srdačan pozdrav,

Ministarstvo poljoprivrede