Novosti
arhiva/novosti/apprrr.gif
28.12.2021 Broj:450

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NPP-a ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

U kolovozu 2021. godine izmijenjen i dopunjen je Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. (NN 93/2021).


Zadnja godina ovog programskog razdoblja je 2022. godina.

 

Najznačajnije izmjene napravljene su u odnosu na Mjeru 2 Pravilnika - Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze i to na način da je maksimalni iznos potpore za konvencionalne pčelare sada iznosi 60,00 kn po pčelinjoj zajednici, a za ekološke pčelare iznosi 100,00 kn po pčelinjoj zajednici. Uz kupnju VMP-a potporu uz šećer moguće je ostvariti i za šećernu pogaču sukladno Pravilniku.

 

Potpora za kiseline iz stavka 1. ovoga članka kao i za konzumni šećer odnosno šećerne pogače može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP.

 

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjerom Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline), konzumnog šećera i šećerne pogače.«.

U stavku 3. točki c) iza riječi: »šećera« riječ: »ili« briše se.

  • Točka d) mijenja se i glasi:

»d) VMP-a i šećernu pogaču«.

  • Iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) VMP-a i/ili kiselina, i/ili konzumnog šećera, i/ili šećerne pogače.«.

  • U stavku 4. iza riječi: »šećer« dodaju se riječi: »odnosno šećernu pogaču«.
  • U stavku 5. točki a) broj: »30,00« zamjenjuje se brojem: »60,00«, a u točki b) broj: »50,00« zamjenjuje se brojem: »100,00«.
  • U stavku 6. iza riječi: »šećer« dodaju se riječi: »i/ili šećernu pogaču«.
  • U stavku 7. iza riječi: »šećer« dodaju se riječi: »i/ili šećernu pogaču«.

 

Prilozi I i II predstavljaju Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje. 

Predmetni Pravilnik te njegove izmjene i dopune sa  prilozima moguće je vidjeti na web stranici HPS-a

 NACIONALNI PČELARSKI PROGRAM